TIN HỌC LỚP 6 – KẾT NỐI TRI THỨC

0
165
Sách Tin Học 6 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Mục lục
Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng.

Bài 1. Thông tin và dữ liệu.
Bài 2. Xử lí thông tin.
Bài 3. Thông tin trong máy tính.

Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet.
Bài 4. Mạng máy tính.
Bài 5. Internet.
Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.
Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu.
Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet.
Bài 8. Thư điện tử.

Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số.
Bài 9. An toàn thông tin trên Internet.
Chủ đề 5. Ứng dụng tin học.
Bài 10. Sơ đồ tư duy.
Bài 11. Định dạng văn bản.
Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng.
Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế.
Bài 14. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện sổ lưu niệm.

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.
Bài 15. Thuật toán.
Bài 16. Các cấu trúc điều khiển.
Bài 17. Chương trình máy tính.

Bảng giải thích thuật ngữ.

SÁCH BÀI HỌC TIN HỌC LỚP 6 – KẾT NỐI TRI THỨC